Informacje dla pracowników uczelni

Nauczyciele akademiccy

Podstawowe informacje

Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana tylko i wyłącznie pomiędzy uczelniami posiadającymi ważną kartę Uczelni Erasmus

Program Erasmus oferuje nauczycielom akademickim następujące możliwości udziału w międzynarodowej współpracy uczelni:

 • wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (Teaching assignments);
 • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (Staff training mobility);
 • udział w projektach typu „Kurs intensywny” (Intensive Programme – IP; współpraca z partnerami z innych krajów przy opracowywaniu i prowadzeniu cyklu zajęć dydaktycznych dla międzynarodowej grupy studentów);
 • udział w projektach wielostronnych i w sieciach tematycznych Erasmusa;
 • udział w wizytach monitorujących i przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów(uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności (Preparatory Visits for Decentralised Actions).
 • Wyjazdy w Erasmusie są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, do których odbywa się wyjazd.

W Erasmusie mogą współpracować szkoły wyższe z krajów członkowskich UE, trzech państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Turcji jako kraju kandydującego.

Do udziału w programie są uprawnieni:

Do udziału w programie są uprawnieni pracownicy uczelni będący obywatelami wyżej wymienionych krajów, a także osoby mające kartę stałego pobytu lub status uchodźcy w jednym z tych krajów.

W Polsce – na podstawie Art. 43 pkt.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, osobami uprawnionymi do korzystania z oferty Erasmusa na zasadach obowiązujących obywateli polskich, są:

 1. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
  1. posiadacze ważnej Karty Polaka;
 2. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 5. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.1));
  1. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”

Kryteria podstawowe stawiane kandydatom do wyjazdu:

 • kompetencje językowe;
 • doświadczenie zawodowe.

Wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

Polskie uczelnie mogą wysyłać nauczycieli akademickich do uczelni we wszystkich krajach uczestniczących w programie oraz przyjmować nauczycieli akademickich z tych krajów. Z uczelniami, z którymi realizowana jest wymiana nauczycieli akademickich muszą być podpisane umowy dwustronne (jednoroczne lub wieloletnie umowy bilateralne podpisywane pomiędzy poszczególnymi wydziałami uczelni partnerskich).

Każda uczelnia finansuje (z funduszy otrzymanych z Agencji Narodowej) jedynie granty dla swoich nauczycieli wyjeżdżających. Nauczyciele przyjeżdżający z zagranicy otrzymują grant Erasmusa we własnym kraju.

Należy pamiętać, że:

 • wyjazdy w ramach Teaching assignments mają na celu prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej dla studentów tej uczelni;
 • pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od 1 do 6 tygodni
 • pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od kilku dni do 6 tygodni
 • minimalna liczba przeprowadzonych zajęć dydaktycznych wynosi 5 godzin (przy wyjazdach trwających tydzień lub mniej).
 • przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany ustalić planowany program dydaktyczny w zagranicznej uczelni (Indywidualny Program Nauczania), który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta i goszcząca.

Wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych instytucji w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń i poszerzania wiedzy w danej dziedzinie.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich za granicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji) w celu doskonalenia swoich umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizyta studyjna, itp.).

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 do 6 tygodni.

Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest indywidualny plan pracy (Work plan) przygotowany przez nauczyciela akademickiego. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i nauczyciela akademickiego).

W przypadku wyjazdów typu szkoleniowego nie obowiązuje wymóg wcześniejszego zawarcia umowy o współpracy między uczelnią macierzystą nauczyciela akademickiego a instytucją goszczącą.

Inni pracownicy uczelni

Program Erasmus oferuje następujące możliwości pracownikom administracyjnym uczelni oraz innym pracownikom nie prowadzącym zajęć dydaktycznych:

 • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp. (Staff training mobility);
 • udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności (Preparatory Visits for Decentralised Actions);

Z oferty programu mogą skorzystać pracownicy szkół wyższych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, które posiadają Kartę Uczelni Erasmusa, nadaną przez Komisję Europejską i które realizują działania, jakimi zainteresowani są pracownicy.

Udział w Programie osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Zasady wnioskowania o dodatkowe fundusze z tytułu niepełnosprawności wraz z formularzem wniosku są dostępne na stronie internetowej www.erasmus.org.pl. Wnioski należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem swojej uczelni macierzystej (wniosek wymaga potwierdzenia przez uczelnianego koordynatora oraz pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych).

 1. Zasady realizacji Programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014
 2. Erasmus 2013/2014 – Formularz zgłoszeniowy – mobilność pracowników
 3. Indywidualny Program Nauczania
 4. Indywidualny Program Pracy