Deklaracja Polityki (EPS)

Erasmus Policy Statement 2021-2027 (ENG)
Deklaracja Polityki Programu Erasmus+ PWSZ w Głogowie na lata 2021-2027

Deklaracja Polityki Programu Erasmus+

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

na lata 2021-2027

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie (State University of Applied Sciences in Glogow) jako jednostka szkolnictwa wyższego będąca beneficjentem Programu Erasmus+ od 2008 r. będzie nieustannie wzbogacać swoją ofertę edukacyjną poprzez poprawę jej jakości, atrakcyjności i dostępności, dając możliwość czynnego uczestniczenia w Programie Erasmus+ studentom i pracownikom oraz przygotowania ich do sprawnego funkcjonowania w globalnej społeczności. Naszym celem jest zapewnienie kształcenia na możliwie najwyższym poziomie, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej, podkreślając przy tym fundamentalne wartości jakimi są edukacja i kultura, będące kluczem do przyszłości. Poprzez działania o wymiarze międzynarodowym wzmocnimy konkurencyjność Uczelni i będziemy dążyć do ciągłego zwiększania liczby mobilności studentów oraz pracowników postępując zgodnie z zasadami polityki Programu Erasmus+ oraz przyjętymi standardami europejskimi. Zamierzamy kontynuować rozpoczęte już działania mające na celu skuteczną promocję i realizację Programu, a przede wszystkim wprowadzać innowacje, zarówno w zakresie mobilności edukacyjnej, jak i przygotowania zawodowego.

Dzięki współpracy z Narodową Agencją Programu Erasmus+ studentom oferowane będą wyjazdy w celu realizacji studiów oraz praktyk zawodowych w zagranicznych uczelniach partnerskich i przedsiębiorstwach, z którymi zamierzamy kooperować w myśl idei rozwoju umiejętności i kompetencji całego środowiska akademickiego. Jesteśmy gotowi na dalsze współdziałanie ze Wspólnotą Europejską, jednocześnie deklarując otwartość na zaspokajanie potrzeb edukacyjnych przyjeżdżających do nas studentów, nauczycieli i pracowników na kierunkach zgodnych z profilami kształcenia Uczelni, przy wykorzystaniu dostępnych środków mających na celu zniesienie wszystkich barier gospodarczych, społecznych i kulturowych uczestników wymiany. Oprócz mobilności realizowanych w ramach współpracy z krajami Programu, zamierzamy również kontynuować owocną współpracę z krajami partnerskimi, zwłaszcza państwami Europy Wschodniej w drodze wymiany studentów i pracowników.

Nasze działania będą ukierunkowane na  rozwijanie wiedzy teoretycznej z jednoczesnym doskonaleniem umiejętności zawodowych poprzez bogatą ofertę dydaktyczną na kierunkach o profilu praktycznym. Prowadzenie zajęć z wiedzy teoretycznej będzie mieć natychmiastowe przełożenie na jej wykorzystanie w realnej rzeczywistości. Deklarujemy chęć współpracy z obecnymi i nowymi instytucjami, w zakresie dostępu do bazy naukowo-dydaktycznej oraz specjalistycznego sprzętu w ramach realizacji zajęć oraz tworzenia prac naukowo-badawczych. Dla zwiększenia sprawności komunikacji i wymiany informacji zamierzamy rozwijać infrastrukturę cyfrową. Studenci w jeszcze łatwiejszy sposób będą mieli szansę nabyć niezbędne umiejętności, a wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich zapewni profesjonalną pomoc merytoryczną w kontekście indywidualnego rozwiązywania problemów i sprostania oczekiwaniom uczestników. Zamierzamy utrzymać wskaźnik wzrostu liczby studentów podejmujących studia i praktyki w zagranicznych jednostkach edukacyjnych. Dzięki udziale w Programie Erasmus+ nasi studenci będą doskonale przygotowani do wymogów stawianych im przez pracodawców i zyskają szansę zatrudnienia na całym kontynencie europejskim.

Strategia internacjonalizacji Uczelni zakłada:

 • Zwiększenie liczby mobilności studentów oraz pracowników. Przy użyciu nowoczesnych narzędzi i kanałów komunikacji będziemy prowadzić intensywne działania informacyjno-promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości, silniejsze podkreślenie atrakcyjności i wyeksponowanie możliwości, które oferuje Program Erasmus+. Do działań promocyjnych będą zapraszani byli uczestnicy Programu: studenci i pracownicy (lokalni ambasadorzy), gotowi dzielić się zdobytymi doświadczeniami.
 • Rozwój współpracy z zagranicznymi uczelniami kształcącymi na kierunkach zgodnych z profilami kształcenia Uczelni poprzez poszerzenie obecnych i nawiązanie nowych kontaktów. Prowadzenie negocjacji z potencjalnymi partnerami i dążenie do podpisywania umów międzyinstytucjonalnych celem utrzymania stałej i efektywnej współpracy międzyuczelnianej. Weryfikacja i doskonalenie jakości programów oraz efektów kształcenia. Uczelnia planuje nawiązywanie partnerstw strategicznych w celu upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w szkołach wyższych. Zamierzmy podejmować świadome decyzje dotyczące partnerstw strategicznych lub doraźnych, biorąc pod uwagę odpowiednie priorytety polityki europejskiej, priorytety geograficzne i tematyczne, wyniki poprzednich projektów oraz zdolność instytucjonalną do uczestnictwa. Efektem współpracy może być modernizacja oferty dydaktycznej, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia. Dzięki partnerstwom strategicznym ustabilizuje się sytuacja Uczelni pod kątem współpracy.
 • Rozwój współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami, organizacjami, instytucjami naukowo-badawczymi oraz szkoleniowymi, o działalności zgodnej z profilami kształcenia Uczelni poprzez poszerzenie obecnych, nawiązanie nowych kontaktów i ich utrzymanie. Współpraca z jednostkami specjalizującymi się w przygotowaniu praktycznym studentów do podjęcia pracy oraz negocjacje na temat udoskonalenia programów praktyk, w tym udostępnienia narzędzi i materiałów badawczych oraz pomocy naukowych potrzebnych do napisania prac dyplomowych. Dzięki rozwinięciu współpracy kadra pracownicza zyska z kolei miejsca, w których nauczyciele i pracownicy będą mogli poszerzać kompetencje i wymieniać doświadczenia za sprawą uczestnictwa w szkoleniach.
 • Zachęcanie osób o mniejszych szansach do udziału w Programie poprzez zwiększenie szans uczestnictwa osób o specjalnych potrzebach lub o mniejszych szansach, które ze względów ekonomicznych, społecznych, kulturowych, geograficznych, zdrowotnych lub z powodów takich jak niepełnosprawność lub trudności edukacyjne, obawiają się udziału w mobilnościach. Ułatwienie pokonania barier utrudniających takim osobom skorzystanie z długoterminowej mobilności fizycznej, z poszanowanie ich prywatności poprzez wykorzystanie mobilności mieszanej, która dzięki swojej elastycznej formie zapewni połączenie krótkoterminowej mobilności fizycznej z komponentem wirtualnym. W tym celu Uczelnia zabezpieczy środki zapewniające: większe wsparcie finansowe mobilności, szkolenia językowe, czy zajęcia e-learning. Uczestnicy mobilności mieszanych będą mieć takie same prawa jak uczestnicy mobilności tradycyjnych.
 • Poprawę jakości mobilności studentów oraz pracowników. Wysoką jakość mobilności pracowników i studentów uzyskamy poprzez rozwój współpracy z uczelniami wyższymi i innymi partnerami strategicznymi, a także poprzez doskonalenie programów studiów i nauczania. Wprowadzimy działania ukierunkowane na badanie realnego wpływu mobilności nie tylko na uczestników, ale również na funkcjonowanie obu jednostek i płynące z tego obopólne korzyści. Monitorowanie jakości mobilności oraz promowanie środków zapewniających bezpieczeństwo wychodzących i przychodzących uczestników mobilnych.
 • Wymianę doświadczeń między uczestnikami mobilności mająca na celu wypracowanie wspólnych wzorców i innowacyjnych praktyk, zarówno w wymiarze edukacyjnym, jak i zawodowym.
 • Pełną uznawalność wyników, doświadczeń i kwalifikacji uzyskanych przez studentów w zagranicznych instytucjach partnerskich poprzez: stosowanie europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów (ECTS) oraz wydawanie odpowiednich dokumentów (transcipt of record/suplement do dyplomu), także w przypadku mobilności mieszanej.
 • Podjęcie działań zapewniających wykorzystanie i promocję cyfrowych narzędzi do zarządzania mobilnością wśród studentów i pracowników takich jak dedykowane aplikacje i platformy internetowe. Uczelnia zapewni merytoryczne wsparcie uczestników podczas procesu posługiwania się takimi narzędziami. Promowanie przyjaznych dla środowiska praktyk we wszystkich działaniach związanych z Programem. Implementacja technologii cyfrowych zwiększy przejrzystość zarządzania mobilnością, ułatwi dostęp do informacji i obniży koszty administracyjne. Będziemy zachęcać, aby zmniejszać ilość drukowanych w formie papierowej pomocy dydaktycznych i udostępniać je w plikach PDF.
 • Opiekę mentora oraz wsparcie administracyjne – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ oraz Koordynatorzy Instytutowi otoczą opieką przyjeżdżających uczestników, pomogą w aklimatyzacji i adaptacji w nowych warunkach oraz w integracji ze środowiskiem akademickim. Zapewnią pomoc logistyczną studentom Programu Erasmus+ poprzez udzielenie informacji związanych z podróżą, ubezpieczeniem, pomocy w zakwaterowaniu i innymi aspektami praktycznymi. Przywileje i obowiązki wynikające ze współpracy będą zatwierdzane podpisem obu stron, co pozwoli unikać jakichkolwiek roszczeń bądź nieporozumień pomiędzy uczestnikami wymiany. Uczelnia zapewni studentom przyjeżdżającym bezpłatny dostęp do bazy dydaktycznej, laboratoriów i bibliotek, nie będą pobierane opłaty w związku z rejestracją i egzaminowaniem uczestników mobilności.
 • Równy i łatwy dostęp do rzetelnych źródeł informacji i wskazówek na temat istniejących możliwości w zakresie mobilności i warunków korzystania z Programu Erasmus+ za pośrednictwem strony internetowej Uczelni, zakładki Programu Erasmus+, profilu społecznościowego Biura Projektów i Współpracy z Zagranicą w serwisie Facebook, a także podczas osobistego kontaktu z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ oraz Koordynatorami Instytutowymi. Promowane za pośrednictwem wirtualnych mediów działań dotyczących rekrutacji do Programu, planowanych spotkań informacyjno-promocyjnych. Uczestnicy zyskają łatwy dostęp do formularzy i wzorów dokumentów, a także relacji, wywiadów, zdjęć i filmów w ramach wyjazdów realizowanych przez studentów i pracowników.
 • Sprawiedliwe i równe szanse dla wszystkich potencjalnych uczestników
 • Zachęcanie studentów do podejmowania działań na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywny udział w działaniach samorządów uczniowskich, integrację z innymi studentami, wspieranie osób o mniejszych szansach, podjęcie roli opiekuna osób niepełnosprawnych oraz aktywny udział w życiu kulturalnym Uczelni i związanych z nią instytucji. Ponadto, prowadzenia działań nastawionych na rozwijanie umiejętności wykraczających poza formalną edukację: wolontariat i aktywny udział w życiu lokalnych społeczności.
 • Promowanie różnorodności kulturowej – postrzegając Program Erasmus+ jako szansę do zbudowania europejskiego społeczeństwa tolerancji, będziemy przyczyniać się do zwalczania wszelkich form dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, poglądy polityczne lub inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Jednocześnie będziemy uświadamiać znaczenie różnorodności kulturowej i językowej Europy i zachęcać do podejmowania dialogu międzykulturowego.

Strategia Uczelni zakłada, by wszystkie działania podejmowane w ramach Programu Erasmus+ były zgodne z hasłem „user-friendly”, co oznacza, że ma być on „przyjazny dla uczestnika”  – niezależnie od sytuacji ekonomicznej i innych okoliczności. Dołożymy wszelkich starań, aby osoby uczestniczące zdobywały cenną wiedzę i umiejętności, poszerzając przy tym swoje horyzonty. Czerpiąc wszelkie korzyści, które niesie za sobą Program Erasmus+ uczestnicy wzmocnią swoją tożsamość europejską oraz wzbogacą życie osobiste i zawodowe.

Pragniemy zwiększać wymiar społeczny Europy poprzez budowanie europejskiego obszaru edukacyjnego, być częścią wielkiego międzynarodowego przedsięwzięcia jakim jest Program Erasmus+ i wspólnie z innymi krajami jednoczyć się w zapewnieniu edukacji na możliwie najwyższym poziomie przy jednoczesnym poszanowaniu  dziedzictwa kulturowego wszystkich narodów.

 


 

Erasmus Policy Statement (2014-2020)

Jako instytucja zapewniająca możliwość kształcenia w kontekście Lifelong Learning Programme będziemy przyczyniać się do rozwoju Wspólnoty Europejskiej jako społeczeństwa opartego na wiedzy.
Będziemy wpływać na poprawę mobilności studentów oraz kadry nauczycielskiej, zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym, przyczyniając się do tego by do roku 2012 trzy miliony osób w całej Europie wzięło udział w programie wymiany Erasmus. Będziemy zachęcać naszych studentów i pracowników do nauki współczesnych języków obcych i podejmować działania mające na celu poprawę współpracy wielostronnej z instytucjami partnerskimi w Europie. Zamierzamy pracować nad zwiększeniem stopnia przejrzystości i zgodności kwalifikacji nabytych w Europie aby podnieść atrakcyjność i dostępność akcji uczenie się przez całe życie wśród państw członkowskich.
Podkreślamy, iż wszelkie działania związane z realizacją programu będą odpowiednio nagłośnione i podane do wiadomości całej społeczności akademickiej. Osobom zainteresowanym udziałem w programie oferujemy spotkania informacyjne oraz spotkania z byłymi stypendystami (wymiana informacji i doświadczeń). Karta Uczelni Erasmus określająca podstawowe zasady realizacji działań programu Erasmus upubliczniona jest na stronie internetowej Działu Współpracy z Zagranicą, a wszelkie informacje dotyczące rekrutacji są dodatkowo eksponowane na tablicach informacyjnych, nagłaśniane w radio i prasie akademickiej oraz za pomocą ulotek informacyjnych. Ponadto Dział Kontaktów z Zagranicą i Uczelniany Koordynator Programu Erasmus służy dodatkową pomocą w każdym okresie trwania roku akademickiego.
Będziemy w pełni popierać realizację polityk horyzontalnych Wspólnoty. Przede wszystkim poprzez działanie na rzecz osób uczących się o specjalnych potrzebach – w szczególności poprzez włączanie ich do głównego nurtu edukacji i szkoleń. Będziemy uświadamiać znaczenie różnorodności kulturowej i językowej Europy i zachęcać do podejmowania dialogu międzykulturowego. Postrzegając program Erasmus jako szansę do zbudowania Europejskiego społeczeństwa tolerancji, będziemy przyczyniać się do zwalczania wszelkich form dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, przekonania czy orientację seksualną.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż przy rekrutacji bierzemy pod uwagę tylko faktyczne osiągnięcia naukowe studenta/pracownika niezależne od płci, przynależności rasowej, społecznej lub religijnej; wszyscy studenci/pracownicy przebywający w naszej uczelni mają jednakowe prawa do korzystania z pracowni technicznych, pomocy naukowych, Internetu czy zbiorów bibliotecznych. Ponadto każdy student podlega obiektywnym kryteriom oceny ma także prawo do aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim.
Mobilność studentów i kadry akademickiej pełni kluczową rolę w tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
Uczelnia nasza zapewnia wysoką jakoś wymiany poprzez:

 • szerokie akcje informacyjne, które umożliwiają dotarcie do maksymalnie dużej liczy potencjalnych uczestników;
 • równy dostęp do rzetelnych źródeł informacji i wskazówek na temat istniejących możliwości w zakresie mobilności i warunków na jakich można z niej skorzystać;
 • zrozumiałe procedury selekcji i doboru kandydatów;
 • studenci wyjeżdżający otrzymują porozumienie o programie zajęć, sporządzone we współpracy z partnerem zagranicznym a studentom przyjeżdżającym zapewniamy zrozumiałe i precyzyjne informacje dotyczące naszego programu nauczania;
 • uznawalność wyników, doświadczeń i kwalifikacji zdobytych za granicą;
 • stosowanie systemu ECTS w celu ułatwienia przeliczenia i porównania osiągnięć studentów;
 • odpowiednie przygotowanie językowe: dokonanie oceny znajomości języka przed wyjazdem dla osób wyjeżdżających i udzielanie wsparcia i porad językowych dla osób przyjeżdżających;
 • opieka mentorów – pomagamy i otaczamy opieką obcokrajowców, w celu lepszej aklimatyzacji i adaptacji w nowych warunkach. Możemy także pomóc w reintegracji ze środowiskiem edukacyjnym lub zawodowym osobom powracającym po długotrwałym pobycie za granicą;
 • wspieramy i uznajemy słuszność wymiany kadry w ramach Erasmusa. Program niewątpliwie przyczynia się do rozwoju karier pracowników oraz ułatwia proces dostosowania się pracownika do pracy w środowisku międzynarodowym;
 • po powrocie na uczelnię macierzystą, udzielamy uczestnikom wskazówek dotyczących wykorzystania umiejętności i kwalifikacji zdobytych na wyjeździe;
 • pomoc logistyczna – (informacja związana z podróżą, ubezpieczeniem, zakwaterowaniem i innymi aspektami praktycznymi). Przywileje i obowiązki wynikające ze współpracy są zatwierdzone w formie pisemnej (np. Umowy Bilateralne, Umowy z indywidualnymi stypendystami) co pozwala unikać jakichkolwiek roszczeń bądź nieporozumień pomiędzy uczestnikami wymiany.

Jako uczestnicy LLP powinniśmy wspierać kreatywność i konkurencyjność poprzez rozwój ducha przedsiębiorczości. Chcielibyśmy pomóc młodym ludziom przystosować się do wymagań rynku pracy.
Aby zapewnić wysoką jakość praktyk studenckich konieczne jest abyśmy wprowadzili przedsiębiorczość jako element programu nauczania dla studentów a także jako umiejętność, którą posiadać powinni nauczyciele i naukowcy. Musimy wprowadzić strategię współpracy, która wesprze indywidualnych uczestników praktyk w zdobywaniu i wykorzystywaniu kwalifikacji mających na celu ułatwienie osobistego rozwoju i zwiększenie szans na zatrudnienie.
Świadomi jesteśmy, iż jako instytucja wysyłająca zobowiązani jesteśmy do przedsięwzięcia środków koniecznych do przygotowania, realizacji i skutecznego przeprowadzenia praktyki/stażu działając poprzez:

 • określenie celów stażu w kategoriach umiejętności i kwalifikacji jakie mają nabyć beneficjenci;
 • wyselekcjonowanie beneficjentów na podstawie przejrzystych kryteriów;
 • uzgodnienie programu dostosowanego do indywidualnych potrzeb beneficjentów;
 • zagwarantowanie pomocy logistycznej (transport, zakwaterowanie, pozwolenie na pracę, ubezpieczenie);
 • zagwarantowanie zaliczenia/uznania umiejętności i kompetencji zdobytych za granicą;
 • przygotować beneficjentów, w porozumieniu z organizacjami partnerskimi, do życia zawodowego i kulturalnego w kraju goszczącym (przygotowanie językowe, opieka mentora, zapewnienie odpowiedniego sprzętu).

Zdajemy sobie również sprawę z konieczności ciągłego monitorowania postępów w realizacji każdego projektu (raporty z odbycia stażu, wizyty monitorujące). Jest także niezwykle ważne abyśmy dokonywali oceny wraz z każdym beneficjentem, jego rozwoju osobistego i zawodowego, jaki dokonał się dzięki uczestnictwu w projekcie praktyki/stażu.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie w wyniku pozytywnej weryfikacji ze strony Komisji Europejskiej otrzymała, w maju 2008, Rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa (Extender Erasmus University Charter). Karta Uczelni Erasmusa jest przepustką do uczestnictwa w Programie „Uczenie się przez całe życie” (The Lifelong Learning Programme) w latach 2008-2013, który umożliwia realizację m.in. staży i praktyk zagranicznych dla studentów, jak również wyjazdów studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej. Program umożliwia także wyjazdy nauczycieli akademickich celem prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej lub wymiany doświadczeń, sprawdzenia teoretycznych rozwiązań w praktyce w partnerskiej instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie oraz pracowników administracyjnych uczelni w celu odbycia szkoleń.