SMS/SMP 2008-2014

Zasady wymiany studentów

Wyjazd na studia

Wymiana studentów może być realizowana tylko i wyłącznie pomiędzy uczelniami posiadającymi ważną Kartę Uczelni Erasmusa.

Polskie uczelnie mogą wysyłać studentów do uczelni we wszystkich krajach uczestniczących w programie oraz przyjmować studentów z tych krajów. Z uczelniami, z którymi realizowana jest wymiana studentów muszą być podpisane umowy dwustronne (jednoroczne lub wieloletnie umowy bilateralne podpisywane pomiędzy poszczególnymi wydziałami uczelni partnerskich).

Każda uczelnia finansuje (z funduszy otrzymanych z Agencji Narodowej) jedynie stypendia dla swoich studentów wyjeżdżających. Studenci przyjeżdżający z zagranicy otrzymują stypendium Erasmusa we własnym kraju.

W programie Erasmus można ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

 • wyjazd na część studiów – do zagranicznej uczelni współpracującej z uczelnią macierzystą;
 • wyjazd na praktykę – do zagranicznej instytucji nieakademickiej współpracującej z uczelnią.

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy:

 • być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzi wymianę studentów,
 • być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub doktora);
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich);
 • być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmusie (albo mieć status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym).

w Polsce – na podstawie Art. 43 pkt.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, osobami uprawnionymi do korzystania z oferty Erasmusa na zasadach obowiązujących obywateli polskich, są:

 1. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
  1. posiadacze ważnej Karty Polaka;
 2. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 5. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.1);
  1. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”

Jest jeszcze jeden warunek ubiegania się o wyjazd: Twój macierzysty wydział musi faktycznie brać udział w Erasmusie, to znaczy współpracować z zagranicznymi uczelniami albo instytucjami w ramach tego programu.

Podstawowe kryteria stawiane kandydatom:

 • dobre wyniki w nauce
 • znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni zagranicznej

Jako uczelnia macierzysta mamy prawo określić szczegółowe kryteria i warunki, jakie muszą spełnić kandydaci na wyjazdy. Warunki te nie mogą oczywiści pozostawać w sprzeczności z ogólnymi zasadami Programu i będą podane do ogólnej wiadomości podczas okresu rekrutacji.

Wysokość stypendium:

Grupa krajów docelowych Wysokość stypendium
I grupa:
Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

do 500 Euro

II grupa:
Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

do 500 euro

III grupa:
Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Węgry

do 270 euro

Należy pamiętać, że:

 • celem wyjazdu studenta w ramach Erasmusa jest zrealizowanie części studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej; student przemieszcza się do partnerskiej uczelni zagranicznej na określony czas i tam realizuje program studiów nie przestając być studentem polskiej uczelni i nie tracąc praw studenta w Polsce;
 • minimalny okres studiowania to 3 miesiące, a maksymalny (łącznie z ewentualną praktyką) – 1 rok akademicki;
 • uczelnia przyjmująca nie ma prawa pobierać od studentów przyjeżdżających opłat za naukę (wpisowego, czesnego, opłat za egzaminy itp.);
 • student otrzymuje dofinansowanie/stypendium wyrównujące zwiększone koszty utrzymania za granicą – stypendium nie jest przeznaczone na pokrycie pełnych kosztów wyjazdu;
 • uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu studiów odbytych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej (wyjazd nie wydłuża czasu studiów) pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem programu studiów („Porozumienie o programie zajęć” – Learning Agreement);
 • student wyjeżdżający nie traci praw studenta w Polsce (co przejawia się m.in. w kontynuacji wypłat stypendiów krajowych: socjalnego, za wyniki w nauce);
 • prawo do wyjazdu jako student Erasmusa jest jednokrotne.

Prawa i obowiązki stypendysty Erasmusa zawiera Karta Studenta Erasmus, którą otrzymuje każdy student wyjeżdżający na stypendium.

Wyjazd na praktykę

Uczelnia może wysyłać studentów na praktykę do instytucji zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów na praktykę w ramach Erasmusa.

Na praktykę możesz więc wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, organizacji, przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit ,które zawarło z uczenią (wydziałem) porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do instytucji partnerskiej. Tak jak w przypadku uczelni, instytucja ta musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie.

Kryteria stawiane kandydatom do wyjazdu na praktykę:

 • Znajomość języka obcego kraju, w którym odbędzie się praktyka. Aby ubiegać się o wyjazd na praktykę Erasmusa musisz znać język obcy w takim stopniu, aby móc brać aktywny udział w działalności zagranicznej instytucji.

Należy pamiętać, że:

 • Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).
 • Na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego – tego samego – roku akademickiego.
 • Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.
 • Obowiązki studenta wyjeżdżającego na praktykę określa Karta Jakości Praktyk

Wysokość stypendium:

Grupa krajów docelowych Wysokość stypendium
I grupa:
Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

420

II grupa:
Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

370

III grupa:
Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Węgry

320

Studenci niepełnosprawni

Studenci niepełnosprawni ubiegają się o wyjazd w programie Erasmus na tych samych zasadach, co pozostali studenci, tzn. muszą przejść rekrutację na wyjazdy. Oznacza to, że muszą spełniać kryteria stawiane przed kandydatami, w tym dwa podstawowe: mieć dobre wyniki w nauce i znać język, w jakim będą prowadzone zajęcia w zagranicznej uczelni.

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmusa, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w Narodowej Agencji w ramach specjalnego funduszu w budżecie Erasmusa. Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dodatkowe stypendium dla niepełnosprawnych studentów Erasmusa dostępne są na stronie: http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/407/ Wnioski należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem Uczelnianego koordynatora Programu Erasmus.

Kurs Językowe Erasmusa – EILC

Intensywne kursy językowe Erasmusa (Erasmus Intensive Language Courses – EILC) to kursy mniej znanych języków UE i innych krajów uczestniczących w programie Erasmus. Kursy te przeznaczone są dla stypendystów Erasmusa, przyjeżdżających na studia lub praktykę do kraju, w którym mówi się językiem rzadziej stosowanym i nauczanym. W kraju tym kursy organizowane są przez wybrane ośrodki nauczania języków.

Czas trwania kursu: do 6 tygodni. Kurs musi obejmować minimum 60 godzin zajęć.

Kraje, w których organizowane są intensywne kursy językowe Erasmusa:

Belgia (Wspólnota Flamandzka), Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.

Kursów EILC NIE ORGANIZUJĄ: Austria, Belgia – część francuskojęzyczna, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania.

Nabór kandydatów prowadzą bezpośrednio instytucje organizujące kursy, a w niektórych krajach docelowych – Agencje Narodowe Erasmusa.

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników

Organizator kursu powinien zagwarantować uczestnikom możliwość zakwaterowania w akademikach i korzystania ze stołówek studenckich.

Opłaty

Za udział w kursie nie są pobierane opłaty. Uczestnicy płacą natomiast za zakwaterowanie i wyżywienie oraz za dodatkowe koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem na wyjazdach turystycznych w ramach programu kulturalnego.

Finansowanie pobytu

Pobyt na kursie EILC studenci finansują sami, ewentualnie mogą otrzymać stypendium na okres kursu z uczelni macierzystej, pod warunkiem, że uczelnia podjęła decyzję o wypłacaniu wszystkim swoim studentom biorącym udział w EILC dodatkowego stypendium. Decyzja uczelni uzależniona jest od jej możliwości finansowych.

Sposób ubiegania się o udział w kursach

Zainteresowani studenci – stypendyści Erasmusa, zgłaszają swoje kandydatury za pośrednictwem uczelnianego koordynatora Erasmusa w swojej uczelni. Student wypełnia elektronicznie standardowy formularz zgłoszeniowy i przesyła go pocztą elektroniczną do koordynatora Erasmusa. Uczelnia wypełnia część końcową formularza, w której zatwierdza zgłoszenie studenta oraz podaje dane kontaktowe koordynatora/osoby kontaktowej ds. Erasmusa. Formularz musi zostać przesłany mailem przez koordynatora uczelnianego lub biuro Erasmusa bezpośrednio do instytucji organizującej kurs albo, w przypadku niektórych krajów docelowych, do Agencji Narodowej Programu Erasmus. ZGŁOSZENIA POWINNY ZOSTAĆ WYSŁANE TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (należy wysyłać wypełniony plik Worda). Formularz zgłoszeniowy studenta Erasmusa

Szczegółowe informacje o intensywnych kursach językowych Erasmusa (EILC) w Europie oraz wykaz organizatorów w poszczególnych krajach wraz z ich danymi kontaktowymi dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

Terminy

Każdego roku kursy organizowane są przed rozpoczęciem semestru zimowego czyli w miesiącach letnich (lipiec – wrzesień), a w niektórych krajach również przed rozpoczęciem semestru letniego w styczniu – lutym.

Terminy składania wniosków o udział w kursie (za pośrednictwem Uczelnianego Koordynatora Erasmus)
31 maja

Termin nadsyłania wniosków o udział w kursach EILC w miesiącach zimowych (przed semestrem letnim każdego roku akademickiego):
31 października