Studenci niepełnosprawni

„Dodatek socjalny” POWER dla stypendystów ERASMUSA

Niniejszym informujemy o możliwości skorzystania z dodatkowego stypendium przez studentów, którzy mają przyznane stypendium socjalne w PWSZ w Głogowie. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), dzięki któremu uczelnia uzyskała dodatkowe fundusze na realizację wyjazdów stypendialnych studentów.

Podstawą możliwości uzyskania funduszy z PO WER będzie wniosek złożony przez studenta. Środki nie będą przyznawane

Finansowanie z PO WER przeznaczone jest wyłącznie na stypendia:

a) Studentów niepełnosprawnych (standardowe stypendium na koszty utrzymania i dodatek z tytułu niepełnosprawności podlegający rozliczeniu wg kosztów rzeczywistych na podstawie dowodów ich poniesienia)

b) Studentów wyjeżdżających na studia otrzymujących stypendia socjalne (standardowe stypendium na koszty utrzymania i „dodatek socjalny”)

Szczegółowych informacji udziela Biuro Erasmus+ / ABK znajdujące się w budynku A, parter, pok. 005. Zapraszamy!

 

Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne KE, w porozumieniu z instytucją wdrażającą projekt PO WER, ustaliła następujące stawki stypendialne obowiązujące w roku 2014/15 przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych:

 

Studenci niepełnosprawni:

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone w tabelach powyżej) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne.

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wyjeżdżając na studia :

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywać dodatkowo 839 zł stanowiące równowartość 200 € na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Kwota ta została uwzględniona w tabeli A. Przynależność do tej grupy będzie definiowana przez kwalifikowanie w macierzystej uczelni do stypendium socjalnego w terminie wyznaczonym przez uczelnię zgodnie z jej wewnętrznymi regulacjami. Wyznaczając termin weryfikacji posiadania uprawnień do otrzymywania dodatku socjalnego Uczelnia realizująca mobilność zapewni równe traktowanie uczestników mobilności.

 WNIOSEK DO POBRANIA –POBIERZ