SMS/SMP 2014-2020

WYJAZDY NA STUDIA  I PRAKTYKI Erasmus+

Drodzy Studenci,

Pobyt na stypendium Erasmus + jest dla Was szansą na spędzenie semestru lub całego roku akademickiego w zagranicznej uczelni partnerskiej w jednym z krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+ (obszar Unii Europejskiej, Europejski Obszar Gospodarczy lub kraje stowarzyszone) lub w zagranicznej instytucji partnerskiej/ zakładzie pracy na praktykach.

Jeśli chcesz skorzystać z tej szansy, zacznij już dziś planować swój wyjazd!

KROK PIERWSZY – ZEBRANIE INFORMACJI

(warto to zrobić już na I roku studiów!)

Zastanów się, w której uczelni partnerskiej chciał(a)byś studiować w ramach Erasmusa+ lub do jakiej instytucji chciał(a)byś wyjechać na praktyki.

Zastanów się, na którym roku / semestrze i na jak długo chciał(a)byś wyjechać na stypendium. Porozmawiaj z koordynatorem wydziałowym/ instytucjonalnym lub opiekunem przygotowującym do wyjazdu na temat ew. przeciwwskazań do wyjazdu, programu zajęć i warunków studiowania w wybranej uczelni zagranicznej lub odbywania praktyki.  Dowiedz się, w jakim języku prowadzone będą zajęcia lub odbywane praktyki. Porozmawiaj o swoich planach z promotorem / opiekunem.

Zbierz informacje nt. warunków bytowych i kosztów związanych z wyjazdem (akademik, utrzymanie, podróże, rozrywki etc.) – porozmawiaj z byłymi stypendystami, zwiedź strony internetowe wybranej uczelni zagranicznej, poczytaj ankiety byłych stypendystów (Giełda Informacji Studentów Erasmusa publikowana na stronach Narodowej Agencji programu).

Dowiedz się, jakie warunki finansowe oferuje Ci uczelnia macierzysta (stawki stypendium Erasmus+ w danym roku akademickim, ew. inne formy dofinansowania).

Dowiedz się, jakie formalności związane są z przygotowaniem wyjazdu oraz jakie obowiązują Cię terminy (rekrutacja na wyjazdy, terminy zgłaszania w uczelni zagranicznej, termin wyjazdu i powrotu, etc.)

KROK DRUGI – ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA WYJAZD, REKRUTACJA W UCZELNI MACIERZYSTEJ

Decyzja o wyjeździe na studia  lub praktyki Erasmus + oraz miejscu docelowym została już podjęta.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i złóż go w Biurze Erasmus  w ramach ogłoszonego w Uczelni naboru na wyjazdy na studia lub praktyki. Aby potwierdzić znajomość języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia lub odbyta praktyka, dołącz do wniosku potwierdzenie znajomości języka (zewnętrzny certyfikat językowy wydany przez certyfikowaną jednostkę) lub zapisz się na wewnętrzny egzamin językowy (dotyczy osób, które nie zdawały centralnego egzaminu kończącego lektorat w PWSZ w Głogowie). W przypadku chęci odbycia praktyki zagranicznej wskazane jest przedłożenie Letter of Intent do wniosku.

Po zakończeniu rekrutacji otrzymasz informację dot. wyników naboru (kwalifikacja na wyjazd, kwalifikacja rezerwowa/warunkowa, niezakwalifikowanie na wyjazd), zostaniesz również zaproszony/a na spotkanie informacyjne organizowane Uczelniane Biuro Erasmusa i ABK

KROK TRZECI – ZGŁOSZENIE SIĘ W UCZELNI PARTNERSKIEJ CELEM ODBYCIA CZĘŚCI STUDIÓW LUB INSTYTUCJI, W KTÓREJ ODBYWANA BĘDZIE PRAKTYKA

Po otrzymaniu potwierdzenia kwalifikacji prześlij swoje zgłoszenie do zagranicznej uczelni  lub instytucji, w której będzie odbierana praktyka w wymaganej przez nią formie i terminie.

Zgłoszenie wymaga przygotowanie pewnych dokumentów – z reguły są to wniosek o przyjęcie, wniosek o miejsce w akademiku, wstępne porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement for Studies) względnie porozumienie o programie praktyk (learning Agreement for Trainesships), wykaz dotychczas uzyskanych ocen (transcript of records), np. w zakładce formularze). Uczelnia może poprosić również o inne dokumenty.

Uczelnia może poprosić o złożenie dokumentów za pomocą poczty elektronicznej i/lub przesłanie wersji papierowej.

UWAGA: przestrzegaj terminów składania dokumentów  w uczelni zagranicznej lub instytucji, w której będziesz odbywać praktykę! Biuro Erasmus+ zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dokumentów w razie spóźnienia!

Po przyjęciu zgłoszenia uczelnia zagraniczna/ lub zagraniczna instytucja/ przedsiębiorstwo wyśle do Ciebie potwierdzenie przyjęcia oraz ew. dalsze wskazówki i informacje dotyczące przyjazdu.

Źródło informacji i pomoc: strony uczelni zagranicznych, koordynatorzy wydziałowi, Uczelniane Biuro Erasmus+/ ABK.

KROK CZWARTY – PRZYGOTOWANIE POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ LUB O ODBYCIU PRAKTYK

Porozumienie o programie zajęć lub o odbyciu praktyk jest bardzo ważnym dokumentem związanym z przenoszeniem osiągnięć i uznawalnością akademicką. Przygotowanie choćby wstępnej wersji jest coraz częściej wymagane już na etapie zgłaszania się w uczelni zagranicznej.

Porozumienie przygotowywane jest w porozumieniu z odpowiednim koordynatorem instytutowym i/lub dyrektorem instytutu i obejmuje plan zajęć realizowanych w uczelni partnerskiej oraz odpowiadającą im liczbę punktów ECTS. Dokument ten sporządzany jest w trzech egzemplarzach i akceptowany przez koordynatora instytutowego i dyrektora instytutu.

Jeszcze przed wyjazdem warto zastanowić się nad ew. przedmiotami alternatywnymi – bardzo często po przyjeździe okazuje się, że porozumienie musi zostać zmienione (np. zajęcia nakładają się na siebie lub nie zostają uruchomione). Porozumienie można zmienić po skonsultowaniu zmian z macierzystym wydziałem – zmiany powinny zostać wprowadzone najpóźniej miesiąc po rozpoczęciu zajęć.

 KROK PIĄTY – PODPISANIE UMOWY STYPENDIALNEJ

Około dwóch tygodni przed wyjazdem należy skontaktować się z Uczelnianym Biurem Erasmus+ w celu podpisania umowy stypendialnej. Warunkiem podpisania umowy jest przedstawienie następujących dokumentów:

– kopii zgody na wyjazd udzielonej przez odpowiedniego Dyrektora Instytutu (oryginał dokumentu pozostaje w dziekanacie),

– porozumienia o programie zajęć zaakceptowanego przez instytut macierzysty (jeden oryginalny egzemplarz pozostaje w dziekanacie),

– kopii listu akceptacyjnego z uczelni zagranicznej / zagranicznej instytucji przyjmującej,

– kopii karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) oraz dodatkowego ubezpieczenia OC / NW.

KROK SZÓSTY – WYJAZD

Trzymamy za Ciebie kciuki 🙂

Studiując za granicą względnie odbywając praktyki  pamiętaj o ew. zmianie porozumienia (jeśli zachodzi taka konieczność) i obowiązku rozliczenia się po powrocie z macierzystym instytutem oraz Uczelnianym Biurem Erasmus+

POWODZENIA!!!

Na każdym etapie informacji i wsparcia udzielą Ci koordynatorzy instytutowi,  uczelniany koordynator oraz Uczelniane Biuro Erasmus+ pok. 005.

www.erasmusplus.org.pl

Portal internetowy poświęcony praktykom zagranicznym

Poniżej link do strony internetowej, która może służyć jako wsparcie w poszukiwaniu  miejsc odbywania praktyk zagranicznych:

http://www.praxisnetwork.eu/.