STA/STT 2014-2020

Organizacja wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA)

KROK PO KROKU

KROK 1 – INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY KWALIFIKACJI

1. Uczelniane Biuro Współpracy z Zagranicą informuje o rozpoczęciu rekrutacji na wyjazdy typu STA w formie mailowej.

Zainteresowany wyjazdem pracownik kontaktuje się z Uczelnianym Biurem Erasmus+ celem omówienia formalności.

KROK 2 – ZGŁOSZENIE KANDYDATUR 

Zainteresowani wyjazdem nauczyciele akademiccy składają w  Uczelnianym Biurze Współpracy z Zagranicą kompletne wnioski o wyjazd na STA wraz z zaproszeniem od instytucji przyjmującej.

KROK 3 – POTWIERDZENIE PRZYZNANIA FUNDUSZY STA

Po przeprowadzeniu rekrutacji i zebranku Komisji ds. ST kandydat na wyjazd jest informowany o zakwalifikowaniu na wyjazd

PRZYGOTOWANIE WYJAZDU PRZEZ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

KROK 4 – UZGODNIENIE Z UCZELNIĄ PARTNERSKĄ OSTATECZNEJ WERSJI

INDYWIDUALNEGO PROGRAMU NAUCZANIA (Staff Mobility Agreement for Teaching) – wzór dostępny tutaj

KROK 5 – ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W BIURZE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ  – na co najmniej 3 tygodnie przed wyjazdem:

1. Indywidualnego programu nauczania (Staff Mobility Agreement for Teaching) podpisanego przez nauczyciela akademickiego, przez przedstawiciela uczelni partnerskiej oraz przez bezpośredniego przełożonego – oryginał, faks lub scan.

2. Wypełnionego formularza zgłoszeniowego (wzór dostępny tutaj )  w danym okresie obowiązywania umowy finansowej programu Erasmus+ podpisanego przez nauczyciela akademickiego oraz przez bezpośredniego przełożonego – oryginał.

PRZYGOTOWANIE WYJAZDU PRZEZ  UCZELNIANE BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ  (UBWzZ)

KROK 6 – PRZYGOTOWANIE UMOWY INDYWIDUALNEJ

1. Pracownik UBWzZ  przygotowuje umowę i przekazuje do podpisu wyjeżdżającemu nauczycielowi akademickiemu.

2. Wyjeżdżający nauczyciel akademicki odsyła do UBWzZ dwa egzemplarze podpisanej przez siebie umowy indywidualnej oraz składa w Dziale Osobowym  wniosek o wystawienie delegacji w związku z zakwalifikowaniem się na wyjazd  z programu Erasmus+.

3. Pracownik UBWzZ przekazuje do Kwestury oryginał formularza zgłoszeniowego STA na dany okres realizacji umowy finansowej programu Erasmus+  do realizacji.

PO POWROCIE

KROK 7 – ROZLICZENIE WYJAZDU

Zgodnie z zawartą przed wyjazdem umową indywidualną, w ciągu 30 dni od daty zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej nauczyciel akademicki zobowiązuje się rozliczyć zaliczkę na poczet stypendium:

składając w UBWzZ:

· dokument poświadczający okres pobytu w uczelni partnerskiej, zrealizowanie programu i liczbę godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych;

· oryginał „Staff Mobility for Teaching”, z podpisem i pieczęcią przedstawiciela uczelni partnerskiej, kierownika jednostki macierzystej i podpisem Beneficjenta;

·  o ile możliwe kopię biletu z datą wyjazdu i powrotu  lub karty pokładowej, albo dowodu poniesienia wydatku na bilet na dany wyjazd,  jeżeli nie ma możliwości przedłożenia biletów lub karty pokładowej. W przypadku zaginięcia  lub utraty biletów i kart pokładowych pisemnego oświadczenia o ich utracie.   W przypadku odbycia podróży samochodem – oświadczenie o odbyciu podróży samochodem z zaznaczeniem daty i godziny przekroczenia granicy oraz liczby przebytych kilometrów;

· wypełnia ankietę w systemie Mobility Tool oraz sprawozdania wewnętrznego z wyjazdu finansowego ze środków Erasmus+.


Organizacja wyjazdów pracowniczych w celu odbycia szkolenia (STT)

KROK PO KROKU

KROK 1 – INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY KWALIFIKACJI

1. Uczelniane Biuro Współpracy z Zagranicą informuje o rozpoczęciu rekrutacji na wyjazdy typu STT w formie mailowej.

2. Zainteresowany wyjazdem pracownik kontaktuje się z Uczelnianym Biurem Współpracy z Zagranicą celem omówienia formalności.

KROK 2 – ZGŁOSZENIE KANDYDATUR 

Zainteresowani wyjazdem pracownicy składają w  Uczelnianym Biurze Współpracy z Zagranicą wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór dostępny tutaj ) na STT  wraz z zaproszeniem od instytucji przyjmującej i wstępnym indywidualnym programem szkolenia.

KROK 3 – POTWIERDZENIE PRZYZNANIA FUNDUSZY STT

Po przeprowadzeniu rekrutacji i zebraniu Komisji ds. ST kandydat jest informowany o zakwalifikowaniu na wyjazd.

PRZYGOTOWANIE WYJAZDU PRZEZ PRACOWNIKA UCZELNI W CELACH SZKOLENIOWYCH

KROK 4 – UZGODNIENIE Z UCZELNIĄ PARTNERSKĄ OSTATECZNEJ WERSJI INDYWIDUALNEGO PROGRAMU SZKOLENIA – STAFF MOBILITY FOR TRAINING

KROK 5 – ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W UCZELNIANYM BIURZE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ  – na co najmniej 3 tygodnie przed wyjazdem:

1. Indywidualnego programu szkolenia podpisanego przez pracownika, przedstawiciela uczelni partnerskiej oraz przez bezpośredniego przełożonego – oryginał, faks lub scan.

2. Wypełnionego formularza zgłoszeniowego Erasmus+  STT w danym okresie obowiązywania umowy finansowej programu Erasmus+ podpisanego przez pracownika oraz bezpośredniego przełożonego – oryginał.

PRZYGOTOWANIE WYJAZDU PRZEZ UCZELNIANE BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ  (UBWzZ)

KROK 6 – PRZYGOTOWANIE UMOWY INDYWIDUALNEJ

1. Pracownik UBWzZ przygotowuje umowę i przekazuje do podpisu wyjeżdżającemu pracownikowi uczelni.

2. Wyjeżdżający pracownik uczelni  odsyła do UBWzZ dwa egzemplarze podpisanej przez siebie umowy indywidualnej oraz składa do Działu Osobowego wniosek o wystawienie delegacji w związku z zakwalifikowaniem się na wyjazd  z programu Erasmus+.

3. Pracownik UBWzZ przekazuje do Kwestury oryginał wniosku wyjazdowego STT na dany okres realizacji umowy finansowej programu Erasmus+  do realizacji.

PO POWROCIE

KROK 7 – ROZLICZENIE WYJAZDU

Zgodnie z zawartą przed wyjazdem umową indywidualną, w ciągu 30 dni od daty zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej pracownik zobowiązuje się rozliczyć zaliczkę na poczet stypendium składając w UBWzZ:

· dokument poświadczający okres pobytu w uczelni partnerskiej, zrealizowanie programu i daty odbycia szkolenia;

· oryginał Staff Mobility for Traineeships z podpisem i pieczęcią przedstawiciela uczelni partnerskiej, kierownika jednostki macierzystej i podpisem Beneficjenta;  (wzór dostępny tutaj )

·  o ile możliwe kopię biletu z datą wyjazdu i powrotu  lub karty pokładowej, albo dowodu poniesienia wydatku na bilet na dany wyjazd,  jeżeli nie ma możliwości przedłożenia biletów lub karty pokładowej. W przypadku zaginięcia  lub utraty biletów i kart pokładowych pisemnego oświadczenia o ich utracie.   W przypadku odbycia podróży samochodem – oświadczenie o odbyciu podróży samochodem z zaznaczeniem daty i godziny przekroczenia granicy oraz liczby przebytych kilometrów; wypełnienia ankiety w systemie Mobility Tool oraz sprawozdania wewnętrznego z wyjazdu finansowego ze środków Erasmus+.

www.erasmusplus.org.pl