Rekrutacja i oferta wydziałów

PROGRAM LLP / ERASMUS

WYJAZDY DYDAKTYCZNE KADRY AKADEMICKIEJ (STA)

WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW

1. Kwalifikacja nauczycieli akademickich na wyjazdy dydaktyczne musi zostać przeprowadzona zgodnie
z postanowieniami „UMOWY FINANSOWEJ, PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”, DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE ERASMUS TYPU „MOBILNOŚĆ”, na dany rok akademicki podpisanej przez PWSZ Głogów z Narodową Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” oraz stosownymi załącznikami do tejże umowy (dostępne na www.erasmus.org.pl)

2. Kwalifikacja jest przeprowadzana przez Dział współpracy z zagranicą

3. Podstawę kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej powinien stanowić Indywidualny Program Nauczania (Individual Teaching Programme)

4. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.

5. Wyjazd nauczyciela akademickiego jest traktowany jako grant przyznany w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej. Wysokość grantu: liczba dni pobytu (max. 7) x stawka diety dla danego kraju plus liczba noclegów (max. 6) x ryczałt noclegowy dla danego kraju. Wysokość dofinansowania wyjazdów dydaktycznych może wzrosnąć w zależności od liczby wyjazdów ostatecznie zadeklarowanych. . Dlatego też wyjazd dydaktyczny może być powiązany z monitoringiem studentów lub innymi działaniami związanymi z koordynacją współpracy z uczelnią partnerską.

6. Zalecany czas trwania wyjazdu dydaktycznego wynosi co najmniej 5 dni roboczych (czas pobytu na jednej uczelni partnerskiej).

7. Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus musi spełniać następujące kryteria formalne:

– być obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus lub posiadać oficjalny
status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium Polski

– być związany stosunkiem pracy z uczelnią wysyłającą

8. Wyjazd jest możliwy do uczelni uprawnionych do udziału w programie ERASMUS, tj. posiadających kartę uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter – EUC) ważną w danym roku akademickim,
z którymi dana jednostka PWSZ w Głogowie podpisała umowę bilateralną w ramach tego programu.

9. Podczas jednego wyjazdu dydaktycznego (pobyt na jednej uczelni partnerskiej) nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych.

10. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Przed wyjazdem nauczyciela akademickiego do uczelni partnerskiej zostaje uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć do przeprowadzenia przez nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej – „Indywidualny program nauczania” (Individual Teaching Programme). Niezbędnymi elementami przedstawionego programu nauczania są: zakładane cele wyjazdu i nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

11. „Indywidualny program nauczania” (Individual Teaching Programme) stanowi podstawę kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej.

12. Wszystkie wyjazdy muszą zakończyć się do 30 września danego roku akademickiego.

13. Wyjazdy dydaktyczne rozliczane są z dokładnością do jednego dnia. Daty pobytu, potwierdzone przez uczelnię przyjmującą muszą być zgodne z datami podanymi w umowie finansowej i okresem, na jaki przyznane zostało dofinansowanie

14. Nauczyciel musi być ubezpieczony w czasie trwania całego wyjazdu (ubezpieczenie zdrowotne (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ) oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków). Przed wyjazdem konieczne jest uzyskanie dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej
na terytorium UE.

UWAGA: Europejska Karta Ubezpieczenia Społecznego (EKUZ) nie obowiązuje w wypadku pobytu
poza terytorium Unii Europejskiej (np. w Turcji)

15. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w ramach LLP/Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa finansowa. Umowa musi zostać podpisana na co najmniej 14 dni przed wyjazdem.

16. Do rozliczenia wyjazdu konieczne są (dokumenty składane po powrocie):

– potwierdzenie pobytu (confirmation) z dziennymi datami pobytu oraz liczbą godzin
przeprowadzonych zajęć dydaktycznych (min. 5)

– sprawozdanie z wyjazdu (uwzględniające działania monitorujące lub związane z koordynacją
współpracy)

Opis kompletnej, wymaganej dokumentacji:

Dokument

Opis

Termin / miejsce złożenia

Przed wyjazdem

Indywidualny Program Nauczania –Individual Teaching Programme Przygotowany przed wyjazdem nauczyciela akademickiego do uczelni partnerskiej i uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć do przeprowadzenia przez nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej. Niezbędnymi elementami przedstawionego programu nauczania są: zakładane cele wyjazdu i nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. Indywidualny Program Nauczania stanowi podstawę zakwalifikowania nauczyciela akademickiego na wyjazd. Dział współpracy z zagranicą
Wniosek wyjazdowy W W uzasadnieniu wyjazdu należy podać wyjazd dydaktyczny
i monitorujący w ramach programu LLP/Erasmus. Dział Współpracy z Zagranicą potwierdza wysokość środków przeznaczonych na realizację wyjazdu z puli programu LLP/Erasmus
Najpóźniej 3 tygodnie przed wyjazdem.
Umowa finansowa Nauczyciel akademicki jest zobowiązany do podpisania
umowy na wyjazd. Umowa jest podpisywana Po podpisaniu umowy możliwe jest wypłacenie środków finansowych na wyjazd.
Do 14 dni przed wyjazdem.

Po powrocie

Potwierdzenie pobytu (confirmation) Musi, zawierać dokładny termin pobytu, (dzienne daty od… do…, zgodnez datami na umowie finansowej pomiędzy Uczelnią a Beneficjentem,tj. nauczycielem akademickim) ilość przeprowadzonych zajęć (min. 5 godzin), tematy przeprowadzonych zajęć. Potwierdzenie podpisuje osoba uprawniona w uczelni partnerskiej. Do 3 tygodni od zakończenia wizyty
Sprawozdanie
z wyjazdu
Wg dostarczonego wzoru
Bilet (karty pokładowe) lub oświadczenie o odbyciu podróży samochodem

UWAGA: PWSZ GŁOGÓW, zgodnie z umową z Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” jest zobowiązany do posiadania wszystkich w/w dokumentów z każdej zrealizowanej wizyty.

Finansowanie wyjazdu (ze środków LLP/Erasmus) obejmuje maksymalnie:

Wysokość grantu wynosi:

Liczba dni pobytu (max. 7) x stawka diety dla danego kraju plus liczba noclegów (max. 6) x ryczałt noclegowy dla danego kraju. Wysokość dofinansowania wyjazdów dydaktycznych może wzrosnąć w zależności od liczby wyjazdów ostatecznie zadeklarowanych przez wszystkie jednostki Uczelni.

Wysokość stawek wg. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 14.09.2005,
Dz.U. z 28.09.2005 (w EURO, przeliczenie wg kursu średniego NBP z 29.10.2009):

kraj dieta nocleg kraj dieta nocleg kraj dieta nocleg
Austria 45 25 Francja 45 30 Luksemburg 45 40
Belgia 45 40 Grecja 45 26 Łotwa 48 27,5
Bułgaria 36 20 Hiszpania 48 30 Malta 42 35
Cypr 33 17,5 Holandia 42 30 Niemcy 42 25,75
Czechy 33 20 Irlandia 45 36,5 Portugalia 48 21,25
Dania 43,5 27 Islandia 36 20 Rumunia 36 17,5
Estonia 39 22,5 Lichtenstein 51,5 106 Słowacja 33 17,5
Finlandia 42 33,75 Litwa 33 20 Słowenia 36 20
Szwecja 34 29 Turcja 33 20 Węgry 33 17,5
Włochy 42 26,25 W. Brytania 35 39 Norwegia 48 36

W wypadku pozyskania dodatkowych środków lub pozostania wolnych środków finansowych wysokość grantu wzrośnie a Beneficjenci programu otrzymają wyrównanie.