Rekrutacja pracowników PWSZ w Głogowie na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Biuro Erasmus+ rozpoczyna rekrutację dla wykładowców oraz pracowników administracyjnych PWSZ w Głogowie na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

 

Uczestnik może zaplanować wyjazdy na cały rok akademicki 2018/2019,

tj. na okres od 1 października 2018 do 30 września 2019 r.

 

Warunkiem przystąpienia do programu, jest złożenie wymaganej dokumentacji i akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 31.10.2018 r.
W BIURZE PROJEKTÓW PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119).

 

Nauczyciele akademiccy uprawnieni są do wyjazdów do uczelni partnerskich, z którymi PWSZ w Głogowie podpisała umowy na realizację wymiany kadry akademickiej w ramach Programu Erasmus+. Nauczyciele akademiccy PWSZ w Głogowie mają możliwość  wyjazdów w celach:

 • dydaktycznych (STA – Staff Mobility for Teaching)
 • szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training)

Zainteresowanych wyjazdami dydaktycznymi (STA) nauczycieli akademickich zapraszamy do składania kompletu dokumentów do dnia 31.10.2018 r.:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching (zawierający plan zajęć oraz formalną akceptację uczelni przyjmującej)
 • Program/plan w języku polskim
 • Formularz danych bankowych

wypełnionych na poniższych wzorach:

Formularz zgłoszeniowy_STA_2018_2019

Mobility Agreement – Staff Mobility For Teaching 2018_2019

Formularz-danych-bankowych-2018_2019

 

Zainteresowanych wyjazdami szkoleniowymi (STT) nauczycieli  akademickich zapraszamy do składania kompletu dokumentów do dnia 31.10.2018 r. :

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Mobility Agreement – Staff Mobility for Training (zawierający plan szkolenia oraz formalną akceptację instytucji przyjmującej)
 • Program/plan w języku polskim
 • Formularz danych bankowych

wypełnionych na poniższych wzorach:

Formularz zgłoszeniowy_STT_2018_2019 – dydaktyk

Mobility Agreement – Staff Mobility For Training 2018_2019

Formularz-danych-bankowych-2018_2019

 


 

Pracownicy administracyjni PWSZ w Głogowie, którzy są zainteresowani doskonaleniem swoich umiejętności i kwalifikacji, mają możliwość wyjazdów w celach szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training). W związku z tym należy wskazać konkretną instytucję, w której szkolenie ma się odbyć. Może to być, np. uczelnia partnerska lub inna szkoła wyższa, przedsiębiorstwo, organizacja, instytucja edukacyjna itp.

Zainteresowanych wyjazdami szkoleniowymi (STT) pracowników administracyjnych zapraszamy do składania kompletu dokumentów do dnia 31.10.2018 r.:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Mobility Agreement – Staff Mobility for Training (zawierający plan zajęć oraz formalną akceptację instytucji przyjmującej)
 • Program/plan w języku polskim
 • Formularz danych bankowych

wypełnionych na poniższych wzorach:

Formularz zgłoszeniowy_STT_2018_2019 – administracja

Mobility Agreement – Staff Mobility For Training 2018_2019

Formularz-danych-bankowych-2018_2019

 


 

WARUNKI FINANSOWANIA:

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego.

Wysokości stawek w roku akademickim 2018/2019 przedstawia poniższa tabela (dotyczy wszystkich typów wyjazdów pracowniczych):

 

KRAJE PROGRAMU

(państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz kilka krajów spoza UE uczestniczących w programie)

stawka dzienna
do 14 dni pobytu
stawka dzienna
od 15 dnia pobytu
Grupa 1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

130 €

 

91 €

Grupa 2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 

110 €

 

77 €

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

100 €

 

70 €

KRAJE PARTNERSKIE

(w chwili obecnej PWSZ w Głogowie ma podpisaną umowę z uniwersytetem na Białorusi)

stawka dzienna
do 14 dni pobytu
stawka dzienna
od 15 dnia pobytu
Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich 180 € 126 €

 

Pracownikowi wyjeżdżającemu na wymianę do krajów programu i krajów partnerskich przyznawany jest ryczałt na podróż.

 

Odległość Ryczałt
od 10 do 99 km 20 €
od 100 do 499 km 180 €
od 500 do 1999 km 275 €
od 2000 do 2999 km 360 €
od 3000 do 3999 km 530 €
od 4000 do 7999 km 820 €
8000 km lub więcej 1500 €