Rekrutacja uzupełniająca nauczycieli akademickich PWSZ w Głogowie na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Biuro Erasmus+ ogłasza rekrutację uzupełniającą dla nauczycieli akademickich PWSZ w Głogowie na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

Uczestnik może zaplanować wyjazdy na cały rok akademicki 2018/2019,

tj. do 30 września 2019 r.

 

Warunkiem przystąpienia do programu, jest złożenie wymaganej dokumentacji i akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 12.12.2018 r.
W BIURZE PROJEKTÓW PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119).

Nauczyciele akademiccy uprawnieni są do wyjazdów do uczelni partnerskich, z którymi PWSZ w Głogowie podpisała umowy na realizację wymiany kadry akademickiej w ramach Programu Erasmus+. Nauczyciele akademiccy PWSZ w Głogowie mają możliwość  wyjazdów w celach:

  • dydaktycznych (STA – Staff Mobility for Teaching)
  • szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training)

———————————-

Zainteresowanych wyjazdami dydaktycznymi (STA) nauczycieli akademickich zapraszamy do składania kompletu dokumentów do dnia 12.12.2018 r.:

  • Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy_STA_2018_2019

  • Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching (zawierający plan zajęć oraz formalną akceptację uczelni przyjmującej)

Mobility Agreement – Staff Mobility For Teaching 2018_2019

  • Formularz danych bankowych

Formularz-danych-bankowych-2018_2019

  • Program/plan w języku polskim

———————————-

Zainteresowanych wyjazdami szkoleniowymi (STT) nauczycieli  akademickich zapraszamy do składania kompletu dokumentów do dnia 12.12.2018 r. :

  • Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy_STT_2018_2019 – dydaktyk

  • Mobility Agreement – Staff Mobility for Training (zawierający plan szkolenia oraz formalną akceptację instytucji przyjmującej)

Mobility Agreement – Staff Mobility For Training 2018_2019

  • Formularz danych bankowych

Formularz-danych-bankowych-2018_2019

  • Program/plan w języku polskim

Złożenie dokumentów aplikacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w programie Erasmus+.

Biuro Erasmus+ zaleca organizację wyjazdu (zakup biletów, potwierdzenie zakwaterowania, itp.) dopiero po pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej.

 


WARUNKI FINANSOWANIA:

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego.

Wysokości stawek w roku akademickim 2018/2019 przedstawia poniższa tabela (dotyczy wszystkich typów wyjazdów pracowniczych):

KRAJE PROGRAMU

(państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz kilka krajów spoza UE uczestniczących w programie)

stawka dzienna
do 14 dni pobytu
stawka dzienna
od 15 dnia pobytu
Grupa 1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

130 €

 

91 €

Grupa 2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 

110 €

 

77 €

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

100 €

 

70 €

 

Pracownikowi wyjeżdżającemu na wymianę do krajów programu i krajów partnerskich przyznawany jest ryczałt na podróż.

Odległość Ryczałt
od 10 do 99 km 20 €
od 100 do 499 km 180 €
od 500 do 1999 km 275 €
od 2000 do 2999 km 360 €
od 3000 do 3999 km 530 €
od 4000 do 7999 km 820 €
8000 km lub więcej 1500 €