Wybitni goście z Grodna w PWSZ w Głogowie

W tym miesiącu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie miała zaszczyt gościć kolejnych znakomitych profesorów w związku z porozumieniem podpisanym z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały w Grodnie w ramach programu Erasmus+. W połowie maja do Głogowa przyjechał prof. zw. dr hab. Konstantin Karpinski, a tydzień później prof. zw. dr hab. Victor Tarantsei. Panowie kontynuują współpracę zainicjowaną przez wykładowcę Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie, dr Adama Bujaka, który naukowe badania intensywnie rozwija w bloku Europy wschodniej.

Prof. zw. dr hab. Konstantin Karpinski karierę akademicką rozpoczął w 1995 r. jako student Psychologii Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały w Grodnie. Będąc jeszcze w trakcie studiów, podjął kształcenie na Wydziale Prawa. Po obronie tytułu magistra na obu kierunkach zdecydował, że pozostanie wierny Psychologii – kontynuował naukę w ramach studiów doktoranckich w Białoruskim Pedagogicznym Uniwersytecie Państwowym w Mińsku, a na czas habilitacji przeniósł się do Rosji, gdzie podczas realizowanych prac naukowo-badawczych zyskał szerokie uznanie zdobywając wiele ważnych nagród i grantów.  Prof. Karpinski od ponad 18 lat pracuje na Wydziale Psychologii grodzieńskiego uniwersytetu, obecnie na stanowisku Kierownika Zakładu Psychologii Eksperymentalnej i Stosowanej.

Wizyta prof. Karpinskiego w PWSZ w Głogowie miała na celu przybliżyć treści związane z organizacją i zarządzaniem edukacją pedagogiczno-psychologiczną. Podczas kilkudniowego pobytu, pan profesor brał udział w wykładach, wymieniając przy tym doświadczenia z kadrą pedagogiczną i studentami. Podczas prezentacji przedstawił potencjał naukowy Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie, dyskutując przy tym na temat możliwości prowadzenia wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych. Podkreślił, że białoruska uczelnia jest gotowa na współpracę przy organizacji międzynarodowych konferencji, a także odnośnie tworzenia wspólnych publikacji naukowych. Prof. Karpinski, który nazwisko zawdzięcza ojcu polskiego pochodzenia, zachęcał studentów do wyjazdów na Białoruś, omawiając przy tym oferty szkół zimowych i letnich.

Prof. zw. dr hab. Victor Tarantsei  posiada długoletni, ponad 50-letni staż pracy. W chwili obecnej pełni funkcję Kierownika Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały, a jako członek korespondencyjny Białoruskiej Akademii Wychowania oraz Międzynarodowej Akademii Pedagogicznej i Nauk Społecznych przyczynia się do wzbogacenia kulturowego dziedzictwa narodu białoruskiego. Zasługi pana profesora zostały docenione nagrodami: w 2009 r. otrzymał „Medal Franciszka Skaryny”, a w 2016 r. uhonorowano go „Orderem Franciszka Skaryny”. Od lat chętnie współpracuje z polskimi szkołami wyższymi (przez 2 lata pracował na uczelni w Legnicy, a od 14 lat jest pełnoetatowym wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu). Prof. Tarantsei jest twórcą szkoły naukowej w dziedzinie kształcenia pedagogicznego. Pod jego redakcją wydano ponad 400 prac naukowych, w tym 6 monografii, 27 książek oraz wiele zbiorów, badań, prac naukowych i metodycznych. Efektywnie wspiera kształcenie swoich studentów: jest promotorem prac magisterskich, doktoranckich i rozpraw habilitacyjnych. Prof. Tarantsei może pochwalić się tytułem profesora honoris causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Lwa Tołstoja (Tuła, Rosja) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angeliusa Silesiusa (Wałbrzych, Polska). Owocnie rozwija kwestie transmisji kultury białoruskiej między pokoleniami w ramach państwowego programu badawczego pn. „Historia, kultura, społeczeństwo, państwo”.

Głównym celem przyjazdu prof. Tarantseia do PWSZ w Głogowie było przeprowadzenie serii wykładów dla studentów Instytutu Humanistycznego. Tematem przewodnim poruszanym przez pana profesora była pedagogika Janusza Korczaka, którego działalność od lat inspiruje białoruskiego pedagoga. Podczas zajęć prof. Victor przedstawił system edukacji Republiki Białorusi, omówił wychowanie we współczesnej rodzinie, a także szczegółowo wyjaśnił problem stresu w zawodzie nauczyciela oraz związane z nim skutki. Dyskusje ze studentami  i wykładowcami okazały się kluczowe do wypracowania wspólnych dla obu krajów edukacyjnych wzorców. Prof. Tarantsei wymienił popularne obecnie na Białorusi kierunki podejmowane przez absolwentów szkół średnich, do których należą: Ekonomia, Logopedia, Sztuka i projektowanie odzieży oraz Logistyka. Pan profesor nieustannie rozwija szerokie kontakty międzynarodowe – kooperuje z uczelniami z Kazachstanu, Litwy, Ukrainy, Bułgarii, Czech oraz Rosji. Podczas spotkania z dr Katarzyną Rusak, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie rozmawiał na temat zacieśniania naukowych kontaktów i przyszłej kolaboracji z uniwersytetami ze wschodu.

Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie – założona w 1940 r. białoruska uczelnia wyższa, której renoma z roku na rok wzrasta, o czym świadczy jej wysoka pozycja w rankingach światowych uniwersytetów. W chwili obecnej posiada 15 wydziałów, m. in. Wydział Pedagogiczny, Wydział Prawa, Wydział Ekonomii i zarządzania, Wydział inżynierii i budownictwa, Wydział innowacyjnej inżynierii mechanicznej i inne, na których naukę pobiera prawie 15 tys. studentów. Uczelnia efektywnie rozwija współpracę międzynarodową i realizuje obecnie 141 umów międzyinstytucjonalnych. Liczba studentów przyjeżdżających tam zza granicy kształtuje się na poziomie około 728 osób. Więcej informacji TUTAJ

—————————————————–

Biuro Erasmus+ składa serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Instytutu Humanistycznego, dr Sławomirze Lisewskiej oraz wykładowcom, którzy współpracowali z zaproszonymi gośćmi podczas zajęć dydaktycznych.

Biuro Erasmus+ składa serdeczne podziękowania Panu Karolowi Kolano za wykonanie pamiątkowych zdjęć oraz oprowadzenie gości po salach dydaktycznych i bibliotece PWSZ w Głogowie.

—————————————————–

GALERIA