Partnerstwo z Białorusią

W celu nawiązania bliższej współpracy z krajami partnerskimi, jeden z naszych wykładowców Instytutu Humanistycznego, dr Adam Bujak, udał się za granicę, do naszych wschodnich sąsiadów. W dniach 16-20 kwietnia br. przebywał w delegacji w Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym im. Janki Kupały w Grodnie, na Białorusi. Była to świetna okazja do wymiany poglądów, dobrych wzorców i sposobów nauczania z tamtejszą kadrą pracowników.  Ponadto, wyjazd przyczynił się do uzyskania kontaktów z przynależnym do uniwersytetu Centrum Internacjonalizacji, z którym PWSZ zamierza kooperować podczas organizowania wymiany pracowników administracyjnych, wykładowców i studentów w ramach programu Erasmus+.

Pana dr Adama Bujaka przywitał panujący tam Rektor, Andrei Korol oraz grono profesorów i wykładowców białoruskiej uczelni. Spotkanie nabrało uroczystego charakteru za sprawą  występu zespołu folklorystycznego, który działa na terenie tamtejszego uniwersytetu. Niewątpliwe wrażenie zrobiły regionalne stroje występujących artystów. Nie mogło zabraknąć poczęstunku i pamiątkowego zdjęcia przy pomniku słynnego polskiego poety, Adama Mickiewicza. W kolejnych dniach dr Bujak wygłaszał wykłady dla studentów z Białorusi w języku rosyjskim.

Andrei Korol, Rektor Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego

 

Obszarem przewodnim wykładów prowadzonych przez dr Bujaka była Pedagogika. Nasz wykładowca poruszył problemy związane z marginalizacją ludzi starszych i ekskluzją społeczną tej grupy. Omówiono obecną jakość życia i skontrastowano ją z procesem starzenia się. Wykłady miały na celu przedstawienie sposobów przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. Wspólnie ze studentami rozmawiano o zagadnieniach na temat szans i zagrożeń rozwoju w okresie późnej dorosłości oraz wyjaśniono pojęcie współczesnej andragogiki. Wszystko po to, aby dogłębniej poznać problemy ludzi starszych w obu krajach i wypracować wspólne wnioski oraz rekomendacje. ”-Poprawa kompetencji studentów w zakresie pracy i  współpracy z ludźmi starszymi w swoim środowisku rodzinnym i zawodowym to kluczowe powody doboru właśnie takich tematów wykładowych” – mówi dr Adam Bujak. Przy tej okazji przedstawiono również organizacje rządowe i pozarządowe służące osobom starszym w Polsce i na Białorusi. Wykłady były okazją nie tylko do wymiany doświadczeń, ale i wzajemnego  poznania kultury i historii obu narodów podczas intensywnych rozmów ze studentami.

Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie – założona w 1940 r. białoruska uczelnia wyższa, której renoma z roku na rok wzrasta, o czym świadczy jej wysoka pozycja w rankingach światowych uniwersytetów. W chwili obecnej posiada 15 wydziałów, m. in. Wydział Pedagogiczny, Wydział Prawa, Wydział Ekonomii i zarządzania, Wydział inżynierii i budownictwa, Wydział innowacyjnej inżynierii mechanicznej i inne, na których naukę pobiera około 14 500 osób. Liczba studentów przyjeżdżających tam zza granicy kształtuje się natomiast na poziomie 564 osób. Uczelnia efektywnie rozwija współpracę międzynarodową i realizuje obecnie 134 umowy międzyinstytucjonalne.

W ramach realizacji kolejnych mobilności, do murów PWSZ przybędzie metodystka, pani Liudmila Vasilkouskaya, o której wizycie napiszemy w kolejnej relacji.

Więcej informacji o Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym pod adresem:

https://en.grsu.by/index.php?lang=en